2014-10-28

Aktualności

Oświadczenie GIWK dotyczące wypowiedzi kandydata na Prezydenta Gdańska Waldemara Bartelika

W związku z wypowiedziami medialnymi kandydata na Prezydenta Miasta Gdańska Waldemara Bartelika, dotyczącymi funkcjonowania  naszej Spółki, odnosimy do zawartych w nich tez:

logotyp_wersja_podstawowa_poziom

 

Teza 1: Ceny wody w Gdańsku należą do najwyższych w Polsce, miasto zajmuje pod tym względem przedostatnie miejsce wśród dziesięciu największych aglomeracji Polski (źródło: Gazeta  Wyborcza, 25-26.10.2014).

Cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w Gdańsku kształtuje się w okolicach średniej dla 10 największych miast w Polsce. Jesteśmy dokładnie na 5 miejscu w tym zestawieniu.

Co więcej, gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie gminy i miasta w Polsce, cena za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w Gdańsku kształtuje się poniżej średniej krajowej (średnia w Polsce 10,66 PLN, cena w Gdańsku – 10,59 PLN).

Źródło: www.cena-wody.pl

Teza 2:  GIWK powinien zostać zlikwidowany. GIWK generuje jedynie koszty. Miasto nie ma korzyści z funkcjonowania GIWKu (źródło: Gazeta  Wyborcza, 25-25.10.2014).

GIWK realizuje cały zestaw zadań oraz programów wieloletnich na rzecz Gdańska. Wśród nich, między innymi:

 • Finansowanie i realizacja inwestycji na rzecz poprawy jakości wody pitnej, zwiększenia dostępności kanalizacji sanitarnej oraz czystości wód poprzez efektywne oczyszczanie ścieków
 • Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na realizację ww. inwestycji
 • Planowanie rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Gdańsku w celu zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkańców.
 • Wydawanie warunków technicznych dotyczących nowych przyłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Uzgadnianie dokumentacji technicznej dla inwestorów
 • Zawieranie umów z inwestorami indywidualnymi i np. deweloperami na wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Ochrona stref ujęć wody pitnej w celu zabezpieczania jej zasobów dla obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń
 • Monitoring wód podziemnych w celu kontroli ich jakości oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody w przyszłości
 • Stała modernizacja gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w celu zapewnienia jego niezawodności
 • Zagospodarowanie osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków
 • Produkcja energii z biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód.

 

Dziś standardem prawie wszystkich miast polskich i europejskich jest przekazywanie przez samorządy tego rodzaju zadań Spółkom komunalnym.

Zgodnie z intencją Rady Miasta Gdańska, powołanie Spółki GIWK w 2004 roku usprawnia efektywność podatkową inwestycji w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym. Kwoty odzyskane z tytułu podatku VAT (w ostatnich 10-latach była to kwota ponad 300 mln złotych) pozwalają na powtórne inwestowanie w rozwój infrastruktury.

Dzięki zwiększonej zdolności kredytowej oraz reinwestowaniu środków zwróconych z tytułu podatku VAT, Spółka mogła inwestować w stopniu dużo wyższym, niż w przypadku, gdyby zadania GIWK należały do Miasta.

Istnienie GIWKu, jako osobnego podmiotu prawnego pozwoliło w większym stopniu wykorzystać fundusze unijne na inwestycje infrastrukturalne. Komisja Europejska, która nadzoruje środki funduszy pomocowych preferuje rozwiązania polegające na restrukturyzacji mienia komunalnego, w taki sposób, w jaki ma to miejsce w Gdańsku.

Źródło: Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXV/746/04 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki handlowej Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Teza 3: W moim programie nie ma punktu o likwidacji GIWK. Pracownicy GIWK zostaną wciągnięci w struktury Miasta (źródło: Gazeta Gdańska, nr 366 I 30/31.10.2014 r.; portal www.wybrzeze24.pl, 29.10.2014).

Wypowiedź ta jest całkowicie sprzeczna, z tym, co Pan Bartelik ogłosił w wywiadzie dla Gazety  Wyborczej, w wydaniu z 25-26.10.2014 r. (teza druga).

Nie zauważamy logiki w określeniu, że Spółka GIWK nie zostanie zlikwidowana, ale jej zadania i pracownicy zostaną wciągnięci w struktury Miasta.

Przypominamy także, że 24 października Pan Bartelik miał  zupełnie inny pomysł na „likwidację” GIWKu, mówiąc o połączeniu działalności GIWK i SNG pod jednym zarządem i powstaniu jednej spółki komunalnej (źródło: www.trojmiasto.pl 24.10.2014 r.)

 

Teza 4: Spółka GIWK powstała pod koniec 2004 roku, by pozyskiwać fundusze unijne na inwestycje w infrastrukturę wodociągową. GIWK fundusze już wykorzystał (źródło: Gazeta  Wyborcza, 25-25.10.2014 oraz www.trojmiasto.pl 24.10.2014 r.).

 

Spółka powstała, by optymalnie zarządzać infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną miasta, planować jej rozwój oraz dla zwiększenia efektywności finansowej inwestycji (opisanej w odpowiedzi na tezę trzecią). Pozyskiwanie środków unijnych jest jednym z wielu zadań Spółki.

Zachęcamy Pana Waldemara Bartelika do zapoznania się z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXV/746/04 z dnia 24 czerwca 2004 roku, w której uzasadnieniu zawarte są powody powstania Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

GIWK, w ciągu 10 lat swojego istnienia realizował duże projekty dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej o łącznej wartości ponad 1 mld PLN, m. in.:

Gdański projekt wodno-ściekowy (2005-2012)

Gdański projekt wodno-ściekowy etap II (2007-2015)

Spółka nadal aktywnie wykorzystuje fundusze unijne – przystąpiła do realizacji III etapu Gdańskiego projektu wodno-ściekowego i otrzymała już dofinansowanie unijne na przygotowanie dokumentacji projektowej GPWŚ III w wysokości 85%.

Nasze miasto wciąż się rozwija, rozrastają się przedmieścia. Inwestycje zabezpieczające podstawowe potrzeby mieszkańców i służące poprawie stanu środowiska naturalnego będą zawsze Miastu i jego mieszkańcom potrzebne. Rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego winien nadążać za rozwojem Miasta.

 

Teza 5: Inwestycje prowadzone przez GIWK nie odpowiadają potrzebom mieszkańców Gdańska( źródło: www.trojmiasto.pl 24.10.2014 r) 

Zastanawiamy się, które inwestycje przeprowadzone przez GIWK Pan Waldemar Bartelik uważa za niepotrzebne?

Czy ma na myśli na przykład:

 • przyłączenie do kanalizacji sanitarnej ponad 10 tys. mieszkańców Gdańska?
 • poprawę jakości wody pitnej, tak aby w 100 % spełniała normy krajowe i unijne?
 • likwidację niespełniającej norm Oczyszczalni Zaspa?
 • modernizację Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w celu redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej i przywrócenia czystości gdańskich plaż?
 • rozbudowę sieci wodociągowej zapewniającej bezpieczeństwo dostaw wody pitnej?

Pod koniec 2012 roku mieszkańcy Gdańska w badaniach opinii przeprowadzonych przez GIWK, zdecydowanie opowiedzieli się za dalszym inwestowaniem w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

92 % odpowiedziało, że potrzebne są kolejne inwestycje wodne.

90 % wskazało na konieczność dalszego inwestowania w gospodarkę ściekową Miasta.

Źródło: http://www.giwk.pl/files/215/95/151/badania_2012.pdf

 

Teza 6: Oszczędności mogłaby też przynieść likwidacja ujęcia wody w Straszynie. Na potrzeby Gdańska wystarczy sześć głębinowych ujęć wody (źródło: www.trojmiasto.pl 24.10.2014 r.).  

Ekspertyzy hydrogeologiczne wskazują na konieczność utrzymania ujęcia w Straszynie, w celu zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gdańska.

Dzięki przeprowadzonym modernizacjom, poprawiono smak wody również z tego ujęcia. Jej jakość spełnia normy krajowe i unijne.

 

Teza 7: W  miejscu ujęcia wody w Straszynie należy wybudować osiedle mieszkaniowe źródło: www.trojmiasto.pl 24.10.2014 r.).

Pytamy, czy korzyścią dla mieszkańców Gdańska byłaby budowa osiedla mieszkaniowego na terenie innej gminy, związana z wielomilionowymi nakładami na likwidację stacji uzdatniania wody, które musiałby ponieść Gdańsk? Dodatkowo operacja taka zmniejszyłaby bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gdańska (co wyjaśniamy w odpowiedzi na tezę piątą). 

 

Teza 8: Zadłużenie GIWK wynosi 300 mln złotych (źródło: www.trojmiasto.pl 24.10.2014 r.).  

Wysokość zadłużenia GIWK obecnie wynosi 185 mln złotych.

Jest to pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na warunkach preferencyjnych, czyli o połowę tańsza od kredytu bankowego.

GIWK nieustannie od 10 lat osiąga dodatni wynik finansowy.

 

Teza 9: Przerzucanie długów Miasta do Spółek prawa handlowego to obejście prawa (źródło: Gazeta Gdańska, nr 366 I 30/31.10.2014 r.; portal www.wybrzeze24.pl, 29.10.2014).

Głównym celem powoływania spółek prawa handlowego przez gminy jest skuteczna realizacja zadań użyteczności publicznej. Ich powstawanie i funkcjonowanie regulują:  Ustawa o Gospodarce Komunalnej z 20 grudnia 1996 roku (Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43) oraz Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Zachęcamy Pana Waldemara Bartelika do zapoznania się z tymi aktami prawnymi.

Chociaż zadłużenie spółek nie wpisuje się bezpośrednio w stan finansów publicznych, nieprawdą jest, że Gmina nie ponosi odpowiedzialności za długi spółek komunalnych. Jeżeli spółka przynosi straty i nie jest w stanie spłacać zaciągniętych przez siebie zobowiązań, do ich pokrycia zobligowane są lokalne władze. Nadmierne zadłużenie spółek komunalnych może bowiem skutecznie uniemożliwić realizację celów publicznych, dla których spółki są powoływane. Na szczęście GIWK jest spółką rentowną i na bieżąco spłaca pożyczkę, której udzielił jej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Teza 10: Prezes GIWK, Pan Jacek Skarbek, pytając jak Pan Bartelik zamierza skomunalizować prywatną firmę, wyraził niewiedzę wobec formy własności Spółki, którą zarządza (źródło: Gazeta Gdańska, nr 366 I 30/31.10.2014 r.; portal www.wybrzeze24.pl, 29.10.2014).

Pytanie Pana Jacka Skarbka oraz pytanie dziennikarza dotyczyło skomunalizowania spółki Saur Neptun Gdańsk, którą Pan Waldemar Bartelik proponował mówiąc o połączeniu działalności GIWK i SNG pod jednym zarządem i powstaniu jednej spółki komunalnej (źródło: www.trojmiasto.pl 24.10.2014 r.)

 

Po zapoznaniu się z wypowiedziami Pana Waldemara Bartelika możemy jedynie ubolewać, że formułuje on swoje tezy bez wnikliwego zapoznania się z działalnością naszej Spółki oraz podważa potrzebę działań dla poprawy stanu środowiska i zdrowia mieszkańców wspieranych przez Unię Europejską

 

do góry