2011-11-02

Aktualności

Po konferencji GIWK

Sprawozdanie z konferencji " Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej - od koncepcji do rozliczenia projektu " .

rysunek1

W dniach 13-14 października 2011 r. w budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, w pięknym otoczeniu Gdańskiego Starego Miasta odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna  " Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo - kanalizacyjnej - od koncepcji do rozliczenia projektu " .

Organizacja konferencji była związana z kończącą się realizacją jednej z największych inwestycji Gdańska i Pomorza ostatnich lat, czyli Gdańskiego projektu wodno - ściekowego. Celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami środków Unii Europejskiej oraz innymi podmiotami związanymi z realizacją projektów inwestycyjnych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie ich przygotowania i realizacji.

Konferencję otworzył Pan Jacek Skarbek - Prezes Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o.. Przybyłych prelegentów, licznie zgromadzonych na sali gości oficjalnie przywitali Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, Pani Grażyna Hadjiraftis - Radca Ministra Środowiska, Pani Maria Ptaszyńska-Wołoczkowicz - Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych Politechniki Gdańskiej. W uroczystej inauguracji wzięli udział również Pan Ryszard Gajewski - Dyrektor Techniczny/MAO Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Pan Wiesław Butajło - przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pan Marcin Burakowski - Prezes AQUA Sopot Sp. z o.o. oraz Pan Prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski z Politechniki Gdańskiej. Konferencja zgromadziła 120 osób, których  codzienna praca ma bliski związek z tematyką konferencji - osobiście zarządzają projektami, nadzorują je lub doradzają. Podczas obrad wygłoszono 21 referatów  (1 referat umieszczony w materiałach konferencyjnych nie mógł być zaprezentowany    z przyczyn losowych). Konferencja miała charakter praktyczny i interdyscyplinarny. Program konferencji został podzielony na pięć sesji, podczas których zostały zaprezentowane tematy nurtujące branżę w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi.
O atrakcyjność obrad i owocne dyskusje dbali przewodniczący sesji. Konferencję rozpoczęła sesja inauguracyjna, prowadzona przez Pana Jacka Skarbka. Referatem otwierającym była prezentacja " To jeszcze nie koniec Funduszu Spójności " Pani Grażyny Hadjiraftis, podkreślająca znaczenie kontroli dla zachowania finansowania. Wady polskiego procesu inwestycyjnego przedstawił Pan prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, wytykając jednocześnie brak zrozumienia nowych realiów, podstawowe błędy projektowe i nadmierny schematyzm. Równie ciekawym wystąpieniem była prezentacja Pana Ryszarda Gajewskiego na temat rozwoju dziedziny zarządzania projektami. Sesję zakończył Pan Marcin Burakowski omawiając praktyczne aspekty ustawy Prawo zamówień publicznych w projekcie unijnym realizowanym przez AQUA Sopot Sp. z o.o. Obradom II sesji konferencji przewodniczyła Pani Grażyny Hadjiraftis. Zaprezentowano na niej 5 referatów. Każdy z prelegentów przedstawił praktyczne aspekty prowadzenia projektu przez JRP Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w Tychach oraz Sochaczewie. Na przykładzie Miasta Łódź omówiono prowadzenie promocji podczas realizacji projektu środowiskowego. Były to bardzo ciekawe referaty, oparte na doświadczeniach beneficjentów.  W sesji tej nie zabrakło również tematu poświęconego skutecznej praktyce eksploatatora.III sesję otworzyła przewodnicząca sesji Pani Alicja Bożek - audytor projektów unijnych, prezentując zagrożenia i najczęstsze błędy zarządzania projektem unijnym w różnych jego fazach. Na temat metod oraz narzędzi zarządzania projektami wypowiedział się specjalista Pan Michał Hałaczkiewicz. Temat kontynuował również pracownik GIWK Pan Krzysztof Molęda. W problematyce konferencji zwrócono również uwagę na rolę Inżyniera kontraktu w procesie inwestycyjnym. Ważnym obszarem uwzględnionym przez Pana Michała Komorowskiego było wyjaśnienie kwestii prawidłowego kształtowania taryfy w przypadku współfinansowania infrastruktury komunalnej dotacjami unijnymi.

Pierwszy dzień konferencji to liczne komentarze na koniec każdej sesji wywołujące dyskusje, co do konieczności zmian i ciągłego rozwoju standardów zarządzania projektami.

Na zakończenie tego dnia konferencji, organizatorzy zaproponowali uczestnikom zwiedzanie historycznego obiektu w gdańskim systemie kanalizacji sanitarnej - dziewiętnastowiecznej przepompowni ścieków Ołowianka, znajdującej się w sąsiedztwie budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

W drugim dniu konferencji zaplanowano dwie kolejne sesje.IV sesja, prowadzona przez Pana Ryszarda Gajewskiego, poświęcona została aktualnej ocenie realizacji celów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie pomorskim prezentowanej przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Pani Helena Okuniewska) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Pani Maja Remizowicz oraz Pan Tadeusz Styn). Ostatnia V sesja, prowadzona przez Pana prof. dr hab. inż. Ziemowita Suligowskiego, dotyczyła zagadnień  technologicznych i technicznych. Wśród prezentowanych referatów zabrakło wystąpienia Pani dr hab. inż. Jolanty Podedwornej, prof. Politechniki Warszawskiej i Pani dr inż. Moniki Żubrowskiej-Sudoł. Podczas sesji zaprezentowano wyniki badań zespołu Pana dr hab. inż. Jacka Mąkini, prof. Politechniki Gdańskiej nad nowymi technologiami oczyszczania ścieków pod kątem spełnienia zaostrzonych wymagań w zakresie usuwania azotu. Kolejne prezentacje zwróciły uwagę na zagadnienia związane z wyborem właściwego materiału, metodami napraw uszkodzeń wodociągów oraz doboru wykładzin wzmacniających przewody kanalizacyjne.

Integralną część każdej z sesji stanowiła dyskusja nad wygłoszonymi referatami. Były one wyjątkowo ożywione, co świadczy o dużym zainteresowaniu uczestników przedmiotem obrad. Konferencja, zgodnie z zamysłem organizatorów, stała się ciekawym forum wymiany poglądów, idei i doświadczeń. Świadczy to o tym, że takie spotkania są branży potrzebne.

Uzupełnieniem programu była zaplanowana, na zakończenie konferencji, wycieczka techniczna na Oczyszczalnię Ścieków Gdańsk-Wschód połączona ze zwiedzaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów. Mimo niesprzyjającej aury mieliśmy ogromną przyjemność gościć Państwa  i zaprezentować inwestycje prowadzone w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego.

Pełne teksty wszystkich wygłoszonych referatów zostały umieszczone  w czasopiśmie Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2011.
Zorganizowana konferencja uzyskała dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w ramach Konkursu  na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego.

Patronom honorowym serdecznie dziękujemy za przyjęcie mecenatu nad konferencją, co nadało odpowiednią rangę temu wydarzeniu. Zespołowi wybitnych pracowników naukowych dziękujemy za okazaną przychylność i reprezentowanie Komitetu Naukowego konferencji.

Partnerom dziękujemy za chęć podjęcia współpracy i aktywny udział w konferencji.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji. Prelegentom bardzo dziękujemy za zainteresowanie tematyką oraz przygotowanie ciekawych wystąpień. Przewodniczącym sesji  dziękujemy za efektowne prowadzenie obrad oraz towarzyszących im dyskusji.

Mamy nadzieję, że zorganizowana konferencja spełniła Państwa oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i atmosfery spotkania i walorów miejsca, w którym się ono odbyło. Podziękowania i wyrazy uznania wielu uczestników to największa nagroda za poniesione trudy przy przygotowaniu tego jedynego, jak dotychczas, forum wymiany doświadczeń beneficjentów środków Unii Europejskiej oraz innych podmiotów związanych z realizacją projektów inwestycyjnych w branży wodociągowo- kanalizacyjnej. Tym samym konferencja przyczyniła się do rozpropagowanie informacji na temat przedsięwzięć infrastrukturalnych w dziedzinie ochrony środowiska, realizowanych przy udziale środków pomocowych z Unii Europejskiej. 

 

do góry