2012-11-19

Aktualności

Produkujemy zieloną energię

Z osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód produkowana jest zielona energia. To efekt projektu " Energetyczne wykorzystanie biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód " , dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

zarowka

Każdego roku w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód powstaje około 50 000 ton uwodnionych osadów ściekowych - produktu ubocznego oczyszczania ścieków. Dzięki zawartości dużej ilości materii organicznej, która łatwo ulega rozkładowi, osady mogą być źródłem energii. Podczas rozkładu związków organicznych zawartych w osadzie powstaje mieszanina gazów zwana biogazem, który ze względu na swoje właściwości może być wykorzystywany jako surowiec energetyczny. W 2011 roku wybudowana została Elektrociepłownia Biogazowa, w 2012 roku trwały jej próby i rozruchy. Dziś Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. średnio produkuje miesięcznie 1058,4 MWh energii elektrycznej i 3754,5 GJ energii cieplnej. Dzięki wysokiej sprawności instalacji, możliwe jest uzyskiwanie zarówno zielonych, jak również tzw. fioletowych certyfikatów.


Całkowity koszt realizacji Projektu to 23 081 650, 68 PLN, dofinansowanie stanowiło 40% wydatków kwalifikowalnych. Przyznając środki unijne na realizację projektu, władze województwa brały pod uwagę korzyści dla środowiska, jak również wymagania Pakietu Klimatyczno-Energetycznego (tzw. Pakiet " 3x20% " ), który zobowiązuje Polskę m.in. do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 15% całkowitego zużycia energii pierwotnej.

Więcej informacji znajduje się w zakąłdce Ekologia/Energia odnawialna.

http://www.giwk.pl/ekologia/OZE/konkurs.html

 

do góry