2015-11-28

Aktualności

Przed nami nowe wyzwania - projekty IWAMA i NonHazCity

WYBRANO PROJEKTY, KTÓRE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020.  

logo_interreg_region_morza_baltyckiego_2014

18 i 19 listopada br. w Malmö odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego, podczas którego zatwierdzono do dofinansowania 35 projektów złożonych w pierwszym naborze. W priorytecie „Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi” znalazły się dwa przedsięwzięcia, w których bierze udział nasza Spółka. Jesteśmy partnerem projektów IWAMA i NonHazCity.

 

Głównym celem programu INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020 jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego.

 

Czemu służą IWAMA i NonHazCity?

 

Projekt NonHazCity (Non Hazardous City)

Projekt ukierunkowany jest na badania obecności substancji niebezpiecznych obecnych w ściekach bytowo-gospodarczych i przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej, jak również w ściekach oczyszczonych i wodach opadowych odprowadzanych do Morza Bałtyckiego.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych określone zostaną plany działań zmierzające do eliminacji/ograniczenia emisji priorytetowych substancji niebezpiecznych będącej wynikiem stosowania środków chemicznych codziennego użytku. Przeprowadzone zostaną kampanie o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w celu podniesienia wiedzy i świadomości na temat istniejących zagrożeń związanych ze stosowaniem środków zawierających substancje niebezpieczne w instytucjach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych.

Skuteczność działań edukacyjno-informacyjnych zostanie poddana ewaluacji poprzez badania przeprowadzone w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach przemysłowych dobrowolnie zgłoszonych do udziału w projekcie.

Zadania realizowane w ramach projektu NonHazCity przez GIWK Sp. z o.o. to:

  • organizacja poboru próbek wód opadowych oraz ścieków oraz ich przekazanie do laboratorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,
  • opracowanie we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku strategii zarządzania substancjami niebezpiecznymi na obszarze Gdańska,
  • przygotowanie i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród gospodarstw domowych dot. stosowania środków zawierających substancje niebezpieczne wraz z oceną uzyskanych efektów.

 

 W projekcie uczestniczą gminy, operatorzy oczyszczalni ścieków oraz eksperci z instytucji zaangażowanych w problematykę substancji niebezpiecznych w Regionie Morza Bałtyckiego. Liderem projektu jest miasto Sztokholm, które wdrożyło i realizuje plan redukcji emisji substancji niebezpiecznych na lata 2014-2019.

 

Projekt IWAMA (Interactive Water Management)

Celem projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych operatorów oczyszczalni oraz wykonanie badań pilotażowych ukierunkowanych na zmniejszenie emisji substancji biogennych do środowiska.

Przygotowane w ramach projektu materiały szkoleniowe oparte będą na najnowszej wiedzy z zakresu efektywnej gospodarki osadami ściekowymi oraz efektywnym zarządzaniem energią. Partnerzy projektu uczestniczyć będą w wielu warsztatach i wideokonferencjach w celu wymiany informacji i doświadczeń. Materiały szkoleniowe oraz wyniki projektu udostępniane będą także zainteresowanym osobom i instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w gospodarkę wodną w Regionie Morze Bałtyckiego.

Propozycje optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków opracowane zostaną zarówno na podstawie oceny funkcjonowania istniejących obiektów, jak również wyników badań pilotowych ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej, kontrolę procesu usuwania azotu, optymalizację gospodarki osadowej oraz zwiększenie redukcji biogenów poprzez oczyszczalnie wód poosadowych.

 

Zadania realizowane przez GIWK Sp. z o.o. w ramach projektu IWAMA obejmują:

  • przygotowanie i przekazanie danych z oczyszczalni ścieków „Wschód” do benchmarkingu energetycznego i gospodarki osadowej,
  • audyt gospodarki osadowej ukierunkowany na poprawę procesu fermentacji  i odwadniania osadów ściekowych,
  • przeprowadzenie na oczyszczalni „Wschód” badań pilotowych nad efektywnością nowej wysokosprawnej energetycznie technologii oczyszczania ścieków komunalnych opartej na strącaniu chemicznym związków organicznych, usuwaniu azotu w procesie anammox oraz doczyszczaniu ścieków na złożu hydrofitowym,
  • organizację międzynarodowego seminarium dla uczestników projektu i stron zainteresowanych na temat optymalizacji gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków.

 

W projekcie bierze udział 17 podmiotów reprezentujących firmy eksploatujące oczyszczalnie ścieków, stowarzyszenia operatorów obiektów wod.-kan., centra środowiskowe i instytucje badawcze z Regionu Morza Bałtyckiego.  


 

do góry