2020-04-03

Aktualności

Uwaga! SPECJALNA PROCEDURA przeprowadzania odbiorów końcowych.

Wprowadziliśmy zmiany w SPECJALNEJ PROCEDURZE przeprowadzania odbiorów końcowych z Inwestorem zewnętrznym (na podstawie podpisanych umów przejęcia sieci) w czasie pandemii. 

odbiory_tt.png

Prosimy o zapoznanie się z treścią PROCEDURY i bezwzględne stosowanie się do nowych zasad.

 

Procedura przeprowadzania odbiorów końcowych z Inwestorem zewnętrznym na podstawie podpisanych umów przejęcia sieci w okresie stanu pandemii – II etap

 

1. W okresie ogłoszonego stanu pandemii, przeprowadzane są tylko odbiory, których z ważnych przyczyn nie można przesunąć w czasie.

 

2. Odbiory końcowe sieci wod-kan zwołuje Inwestor/Wykonawca w terminie  uzgodnionym z osobą prowadzącą w GIWK i SNG.

 

3. Do zgłoszenia odbioru końcowego, Inwestor dołącza:

- w wersji elektronicznej skany wszystkich dokumentów powykonawczych

- oryginały dokumentacji powykonawczej (mapa powykonawcza, szkice, rysunki węzłów, zmiany projektowe, itd) Inwestor dostarcza do GIWK drogą pocztową lub bezpośrednio do Kancelarii GIWK, z takim wyprzedzeniem, aby dotarły do GIWK min. 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

 

4. Podczas wizyt na budowie należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad nałożonych przez GIS i NFZ w zakresie ochrony osobistej i kontaktów z innymi uczestnikami.

 

5. Pracownicy GIWK będą zaopatrzeni przez Pracodawcę w środki ochrony osobistej, tj. maski, rękawice jednorazowe, środki dezynfekcyjne.  Podczas odbioru są zobowiązani do używania maseczek i rękawic.

 

6. W celu zminimalizowania kontaktu z osobami zewnętrznymi i obecności pracowników w terenie należy stosować się do nw. zasad:

- na spotkaniu w terenie obecny jest tylko wykonawca, inspektor SNG i GIWK

- wykonawca przygotowuje do przeglądu sprawdzane uzbrojenie, tzn. pozostawia pootwierane studnie, zasuwy, hydranty, itp. w celu swobodnego przejścia i sprawdzenia, bez konieczności gromadzenia się przy poszczególnych elementach sieci

- w terenie dokonywany jest tylko przegląd techniczny

- po dokonaniu odbioru z pozytywnym rezultatem, osoba prowadząca w GIWK przygotowuje w systemie pracy zdalnej Protokoły Odbioru Końcowego, przesyła drogą elektroniczną do Inwestora/Wykonawcy, którzy zbierają podpisy.

 7. Oryginał Protokołu Odbioru Końcowego z uzupełnionymi podpisami (oprócz GIWK) zostaje dostarczony drogą pocztową lub osobiście do Kancelarii GIWK, osoba prowadząca uzupełnia podpis, daty i scan protokołu przesyła do wszystkich uczestników komisji.

 

 

do góry