2015-12-02

Aktualności

UWAGA! ZBIERAMY OŚWIADCZENIA O LICZBIE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KANALIZACJI

W okresie od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku ankieterzy działający w imieniu naszej Spółki odwiedzą mieszkańców Osowej, Smęgorzyna i dzielnicy Maćkowy, których nieruchomości zostały objęte przyłączeniem do nowej sieci kanalizacyjnej. 

nazwa_projektu

Gdański projekt wodno-ściekowy etap II realizowany przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.  zbliża się do końca. W ramach projektu powstało wiele inwestycji usprawniających funkcjonowanie systemu wod-kan. Wybudowano również kilometry sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dzięki czemu kolejni mieszkańcy mają dostęp do zdrowej wody pitnej oraz możliwość przyłączenia swojej nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i rezygnacji z niezbyt ekologicznych zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb. Realizacja inwestycji projektowych została dofinansowana ze środków unijnych. Dlatego bardzo ważnym jest wykazanie, że podjęte działania były zasadne, czyli wykazanie ilości osób, które skorzystają z nowych inwestycji.

W związkku z powyższym, Spółka GIWK podjęła działania prowadzące do pozyskania informacji dotyczących ilości osób, które korszystają lub korzystać będą z nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Zebranie informacji zostało powierzone profesjonalnej firmie ankieterskiej, której przedstawiciele będą odwiedzać poszczególne domostwa i prosić ich właścicieli o wypełnienie specjalnych oświadczeń. Ankieterzy odwiedzać będą te dzielnice, w których powstały nowe odcinki sieci. Dotyczy to dzielnic takich jak Osowa, Smęgorzyno i Maćkowy.

Administratorem danych przekazywanych w oświadczeniu będzie wyłącznie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Administrator oświadcza, że informacje zostaną użyte wyłącznie w celu określonym powyżej.

Zebrane dane zostaną zagregowane do ogólnej ilości nowych osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej i użyte wyłącznie do potwierdzenia zasadności zrealizowanej inwestycji w Państwa dzielnicy i zasadności finansowania jej ze środków Unii Europejskiej.

Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania zdecydowanie odciąża budżet miasta, przez co pozwala na efektywniejze wykorzystanie środków, które w budżecie pozostają. Beneficjentami tych oszczędności są wszyscy mieszkańcy Gdańska, a podwójnie korzystają z nich mieszkańcy dzielnic objętych inwestycjami. Dlatego, jako Spółka działająca na rzecz utrzymania wysokiej jakości wody pitnej i bezpieczeństwa odprowadzania ścieków, a także zwiększenia stopnia skanalizowania i zwodociągowania miasta liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

PONIŻEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZEKAZANIA OŚWIADCZCENIA, W PRZYPADKU JEŚLI JEGO WYPEŁNIENIE NIE BĘDZIE MOŻLIWE W OBECNOŚCI ANKIETERA.

Dokumenty do pobrania

do góry