2017-03-30

Aktualności

W Gdańsku dyskutuje się o wodzie

Przedstawiciele administracji publicznej i firm komercyjnych wymieniali się doświadczeniami w zakresie zarządzania wodami opadowymi w czasie konferencji Stormwater Poland 2017, która odbyła się w dniach 27-28.03 w Europejskim Centrum Solidarności. Partnerami przedsięwzięcia były dwie gdańskie spółki zajmujące się zarzadzaniem wodą  GIWK i Gdańskie Wody.

zdjecia

Miejsce spotkania nie zostało wybrane przypadkowo. To właśnie w Gdańsku w dniach 14/15 lipca 2016 roku wystąpiły opady, które charakteryzowały się niespotykanymi do tej pory parametrami i były jednymi z największych zarejestrowanych w Polsce. Na wybór miejsca dyskusji miał także wpływ specyficzny układ hydrograficzny Gdańska, który  jest przyczyną szeregu problemów w zakresie zarządzania wodami opadowymi. Eksperci zwracali uwagę, że zagrożenia powodziowe w naszym mieście mogą wystąpić z co najmniej kilku powodów miedzy innymi: na skutek gwałtownego spływu wód roztopowych,  nawalnych opadów atmosferycznych,  wezbrań w odbiornikach, podnoszenia się poziomu wód w Zatoce Gdańskiej czy podnoszenia wód gruntowych.

 

Przedmiotem referatów i dyskusji były między innymi  doświadczenia w zakresie:  zarządzania wód opadowych w kontekście zmian klimatu, pozyskiwania środków na modernizację i przebudowę istniejących systemów odwodnienia, nowoczesnych metod modelowania i projektowania, monitoringu hydrologicznego i meteorologicznego czy zarządzania zasobami wody pitnej.  Odnoszono się do przykładów z Gdańska, Łodzi, Poznania,  Aarhus w Dani czy  Kilonii w Niemczech. W dyskusji brali udział liczni goście z kraju i z zagranicy.

 

Partnerami przedsięwzięcia była Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna i Gdańskie Wody. GIWK realizuje szereg inwestycji na rzecz poprawy jakości wody, zwiększania dostępności kanalizacji sanitarnej oraz ochrony środowiska. Modernizuje gdański system wodociągowo-kanalizacyjny, dba o strefy ochrony ujęć i zasoby wody pitnej. Prowadzi także działania edukacyjne pod nazwą Bliżej Źródeł. Gdańskie Wody  to spółka, która dba o system odwodnieniowy Gdańska. Troszczy się także o fontanny i studnie publiczne.

 Panel gdański zakończył się wystąpieniem Jacka Kaszubowskiego, kierownika Działu Planowania GIWK, który przedstawiał założenia i efekty kompleksowego systemu monitorowania wód podziemnych. Doświadczenia związane z realizacją wieloletniego programu Monitoringu Wód Podziemnych, pozwoliły na wykonanie kolejnego kroku, zmierzającego do budowy systemu monitorowania zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska u źródeł ich powstawania oraz wypracowanie metod ich ograniczania. Zadanie to jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu NonHazCity a  w jego realizację zaangażowani są także mieszkańcy Gdańska.

 

do góry