2012-10-12

Aktualności

Znamy stan zasobów wód podziemnych w Gdańsku i Sopocie

12 października zaprezentowaliśmy wyniki badań monitoringu wód podziemnych w Gdańsku i Sopocie, które zostały przygotowane w ramach projektu badawczego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

woda

GeoMonitoring to pierwsze tak kompleksowe i rozległe badanie zasobów podziemnych w historii trójmiejskich badań hydrogeologicznych. Głównym celem monitoringu jest zgromadzenie wiedzy niezbędnej do ochrony zasobów wód podziemnych i zapewnienia stałych zasobów wód dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców Gdańska i Sopotu.


Badaniom zrealizowanym w latach 2011/2012 poddana została woda z podziemnych warstw wodonośnych. Woda ta pobierana była z rejonów ujęć wody głębinowej w Gdańsku (m.in. Czarny Dwór, Zaspa, Lipce, Osowa) i Sopocie  oraz z punktów obserwacyjnych znajdujących się poza obszarem ujmowanych wód. Sieć obserwacyjną stanowiło 320 punktów pomiarowych, w tym 294 położonych na terenie Gdańska i 26 na terenie Sopotu. W celu realizacji badań w Gdańsku wybudowano dodatkowo 82 piezometry. Do realizacji badań pobrano 465 próbek wody, dla których określono 69 różnych parametrów stanu jakości wody. Łącznie wykonano 24 016 testów.


W większości ujęć komunalnych stwierdzono dobry stan chemiczny wód podziemnych zaliczając je do I i II klasy jakości. Najlepszą jakością charakteryzują się wody podziemne znajdujące się na terenie wysoczyzny. Niestety duża aglomeracja z funkcjonującymi zakładami przemysłowymi generuje tzw. zanieczyszczenia antropogeniczne. Taki niekorzystny wpływ działalności człowieka na wody podziemne zidentyfikowano w niektórych rejonach Gdańska. Największe zanieczyszczenie znaleziono poza obszarem ujęć wody, w rejonie skrzyżowania ulic Bora Komorowskiego i Beniowskiego w dzielnicy Gdańsk Przymorze. W celu poszerzenia wiedzy na temat zanieczyszczeń zostaną wykonane dodatkowe szczegółowe badania, których celem będzie określenie ich zasięgu i identyfikacja źródeł.

 mapa_monitoring_wod_podziemnych

Obecnie 99% wody pitnej w Gdańsku spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., określającym warunki jakie powinna spełniać woda przeznaczona do picia (w 2004 r. przed rozpoczęciem Gdańskiego projektu wodno-ściekowego - 83,6%). Po zakończeniu pod koniec bieżącego roku realizowanej przez GIWK inwestycji na Wyspie Sobieszewskiej - wartość ta będzie wynosiła 100%.

Projekt badawczy był realizowany we współpracy GIWK Sp. z o.o., AQUA-Sopot Sp. z o.o. oraz Gminy Miasta Gdańska. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt realizacji projektu wynosił 741 816 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 350 000 zł. Wykonanie badań i przygotowanie Środowiskowej Bazy Danych zostało zlecone Państwowemu Instytutowi Geologicznego Oddział Geologii Morza w Gdańsku. Do współpracy w zakresie udostępnienia danych do projektu udało się zachęcić 19 instytucji.

Dokumenty do pobrania

do góry