EMPEREST

Międzynarodowy projekt EMPEREST – Eliminating Micro-Pollutants from Effluents for REuse STrategies

logo Emperest strona projektu

Okres realizacji -  01.01.2023 - 31.12.2025

Całkowity budżet projektu - 5 432 044 euro

Budżet GIWK w projekcie - 644 722 euro

Wysokość dofinansowania z programu Interreg Baltic Sea Region - 80%

Kto realizuje projekt?

Konsorcjum projektu składa się z 14 partnerów z Polski, Finlandii, Estonii, Niemiec, Litwy i Łotwy.

Liderem projektu jest Związek Miast Bałtyckich w Turku, Finlandia.

Jakie są cele projektu?

Celem projektu EMPEREST jest ocena obecności tzw. trwałych zanieczyszczeń organicznych w ściekach odprowadzanych do środowiska oraz możliwości ich usuwania w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Projekt ma dostarczyć najlepszą dostępną wiedzę naukową i technologię w celu wsparcia działań UE w kierunku redukcji emisji substancji niebezpiecznych, jakimi są trwałe zanieczyszczenia organiczne, w tym perfluorowane związki alifatyczne (PFAS).

W ramach projektu opracowany zostanie plan działań dotyczący badań substancji z grupy PFAS oraz metod ich usuwania ze ścieków (program monitoringu, wytyczne do opracowania metod analitycznych oraz narzędzia wyboru najlepszych dostępnych technologii).

Nasze zadania w projekcie

Zakres działań GIWK w projekcie EMPEREST obejmuje zaprojektowanie i budowę mobilnej instalacji pilotażowej do badań efektywności usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych ze ścieków na trzech oczyszczalniach (w Gdańsku, Szczecinie oraz w Kownie). Stacja badawcza będzie składać się m.in. z systemu ozonowania, filtracji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji UV. Wyniki testów pilotażowych zostaną wykorzystane do opracowania wytycznych technicznych dla systemów usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków w skali pełnotechnicznej.

Ponadto GIWK przeprowadzi kampanię edukacyjną mającą na celu podniesienie świadomości na temat szkodliwego wpływu związków PFAS na środowisko i zdrowie człowieka oraz możliwych do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ich emisji do środowiska.

do góry